AKTIVNOSTI ŠKOLE

U okviru rada osnovne škole realizuju se programi obrazovanja i rehabilitacije učenika sa različitim smetnjama; senzornim oštećenjima, kognitivnim smetnjama različitog tipa, autizmom, telesnim smetnjama, višestrukom ometenošću.

U rada sa učenicima realizuju se i sledeći programi:
-individualne slušno- govorne vežbe 2 časa nedeljno po učeniku
- časovi fonetske ritmike
-časovi korektivne gimnastike
-program senzorne integracije u senzornoj sobi

Na osnovu mišljenja interresorne komisije, za učenike se priprema individualni obrazoni plan primeren specifičnim karakteristikama svakog deteta. Osnovni cilj procesa obrazovanja je da se organizovanim skupom aktivnosti stručno utiče na razvoj potencijala svakog učenika.

Škola organizuje i bogat program slobodnih aktivnosti, pa se učenici uključuju u sportsku sekciju, kretivnu, dramsku, školu animacije, organizujemo časove folklora, modernog plesa i baleta uz angažovanje stručnih koreografa iz našeg grada.

O učenicima se u popodnevnom radu brinu vaspitači koji su takođe defektolozi, organizovano učenje i vaspitni rad se odvijaju u malim grupama po principu jedan razred - jedna vaspitna grupa.

Tokom školske godine realizuje se posete kulturnim i turističkim sadržajima u gradu: poseta Muzeju voštanih figura, zoo vrtu, Zavičajnom muzeju, Muzeju naive, izletištu Đuređvo brdo. Svake godine realizuje se i ekskurzija za sve učenika prema Godišnjem planu rada škole.

Skupština grada omogućava našim učenicima besplatan odlazak na more za učenike četvrtog i osmog razreda, a svi učenici prvog razreda dobijaju poklon u iznosu od 8.000 dinara kako bi opremili za početak školovanja.

U okviru škole se nalazi i dom za učenike koji nisu sa teritorije našeg grada tako da su učenici permanentno pod nadzorom stručnog kadra.

Škola sarađuje sa brojnim institucijama u gradu, posebno sa drugim osnovnim školama na planu organizacije inkluzivnih aktivnosti naših učenika kako bi se postigla senzibilazacija vršnjaka bez smetnji za razumevanje karakteristika osoba sa smetnjama u razvoju i razvijanje stava tolerancije i prihvatanja.

PLAN RADA KOMISIJE ZA PRIJEM NOVIH UČENIKA

Komisija za prijem učenika radiće u sastavu:

1. Dragana Kovačević, direktor škole
2. Ljiljana Stanojević, socijalni radnik
3. Dragana Popović, psiholog

U svom radu Komisija će se rukovoditi nalazom i mišljenjem Interresorne komisije i aktivno sarađivati sa članovi interresornih komisija sa ciljem praćenja dece i evaluacije planiranih mera. U slučaju potrebe, vršiće prijem i razvrstavanje učenika tokom cele školske godine u toku trajanja redovne nastave.

Komisija će raditi na osnovu sledeće potrebne dokumentacije:

za predškolsku vaspitnu grupu
- izvod iz matične knjige rođenih
- mišljenje interresorne komisije
- lekarsko uverenje

za osnovnu školu
- izvod iz matične knjige rođenih
- mišljenje interresorne komisije
- lekarsko uverenje

za srednju školu
- izvod iz matične knjige rođenih
- svedočanstvo o završenom osnovnom obrazovanju i vaspitanju
- svedočanstvo o završenom drugom ciklusu osnovnog obrazovanja i vaspitanja
- uverenje o obavljenom završnom ispitu u osnovnom obrazovanju i vaspitanju
- lekarsko uverenje
-mišljenje intrerresorne komisije

TIM ZA RAD NA TERENU (UPIS UČENIKA SREDNJE ŠKOLE)

1. Dragana Kovačević, direktor
2. Ljiljana Stanojević, socijalni radnik
3. Dragana Popović, psiholog
4. Slobodan Filipović, nastavnik
5. Ljiljana Đurić, vaspitač

TIM ZA INKLUZIVNO OBRAZOVANJE

Na osnovu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, 2009. član. 77, direktor škole imenuje Tim za inkluzivno obrazovanje u sastavu:

1. Slobodan Filipović, koordinator
2. Dragana Popović, psiholog
3. Ljiljana Stanojević, socijalni radnik
4. Petar Jevtić, nastavnik
5. Mirjana Pavlović, nastavnik

PROGRAM RADA PEDAGOŠKOG KOLEGIJUMA

Škola sa domom za učenike oštećenog sluha i govora „11.maj“ ima sledeće stručne organe:

1. Odeljenska veća
2. Nastavničko veće
3. Pedagoško veće
4. Stručni aktiv za razvojno planiranje
5. Stručni aktiv za razvoj školskog programa

Predsednici stručnih aktiva kao i koordinatori za nastavu čine pedagoški kolegijum. Pedagoškim kolegijumom predsedava i rukovodi direktor škole, a zaseda po potrebi.

Članovi pedagoškog kolegijuma:

1. Direktor škole
2. Koordinator tima za inkluzivno obrazovanje – Slobodan Filipović
3. Predstavnik aktiva nižih razreda osnovne škole – Mirjana Pavlović
4. Predstavnik aktiva viših razreda osnovne škole – Petar Jevtić
5. Stručni saradnik – Ljiljana Stanojević, socijalni radnik
6. Stručni saradnik – Dragana Popović, psiholog

PROGRAM PROFESIONALNE ORIJENTACIJE

Članovi tima:

1. Dragana Popović
2. Ljiljana Stanojević
3. Jelena Strugar

STRUČNI AKTIV ZA RAZVOJ ŠKOLSKOG PROGRAMA

(za treći razred osnovne škole)

1. Vera Tošić
2. Svetlana Milošević
3. Radmila Vasiljević
4. Mirjana Pavlović
5. Violeta Vladisavljević
6. Zorica Ristić
7. Zorica Milosvaljević

Tim za zaštitu dece od nasilja,u sledećem sastavu:

1. Dragana Kovačević, direktor
2. Dragana Popović, psiholog, koordinator tima
3. Ljiljana Stanojević, socijalni radnik, član tima
4. Ljiljana Đurić, vaspitač, član tima
5. Vera Tošić, defektolog, član tima
6. Jelena Strugar, defektolog, član tima
7. Srbijanka Ristić, defektolog, član tima
8. Dragan Jovanović, defektolog, član tima
9. Snežana Tasić, medicinska sestra, član tima

MOBILNI TIM ZA PRUŽANJE PODRŠKE UČENICIMA SA SMETNJAMA U REDOVNIM ŠKOLAMA

1. Slobodan Filipović, koordinator tima
2. Dragana Popović
3. Ljiljana Stanojević
4. Radmila Vasiljević
5. Ivana Gajić
6. Jelena Strugar
7. Svetlana Prvulović
8. Dragana Tomić
9. Bojana Ilić
10. Andreja Stanojević
11. Zorica Ristić